Меню

Национальный банк кыргызской республики монетыНациональный банк кыргызской республики монеты

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алгачкы нумизматикалык эстелик монеталары 1995-жылы чыгарылып, Кыргызстандын нумизматика рыногунун т ү пт ө л ү ш ү н ө жол салган. Республикада нумизматика рыногу белгил үү бир ө н ү г үү баскычынан ө т ү п, ө лк ө чегинен тышкары чыгуу менен ө н ү г ө баштаган. Тажрыйба к ө рс ө тк ө нд ө й, нумизматика рыногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жалпы стратегиясына ылайык план чегинде, комплекст үү ыкмада ишке ашырылган шартта, аны кыйла натыйжалуу жана тез ө н ү кт ү р үү г ө жетиш үү г ө болот. Улуттук банк бир жагынан нумизматикалык монеталарды даярдап чыгарат, экинчи жагынан аны сатууну ж ү з ө г ө ашырат. Б ү г ү нк ү к ү нд ө , Кыргызстанда эстелик монеталары рыногун ө н ү кт ү р үү д ө Улуттук банк сыяктуу эле, аларды сатып алуучулар да чеч үү ч ү ролду ойнойт.

Кыргызстандын коллекциялык монеталары сувенир же нумизматикалык баалуулук гана болуп эсептелбестен, маалымат булагы болуп да саналат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз мамлекетт үү л ү г ү н ү н т ү пт ө л ү ш ү н ө байланыштуу маданий эстеликтер, маанил үү даталарды да ң азалоо, маданият жана спорт жаатында жетишкендиктерди, улуттук ү рп-адаттарды жана оюндарды кайра жандандыруу, Кыргызстанда жок болуп бара жаткан флора жана фауналардын т ү рл ө р ү н жайылтуу максатын к ө зд ө йт. Улуттук банк чыгарып жаткан коллекциялык монеталардын тематикасы Кыргызстандын кооздугун, кайталангыс ө зг ө ч ө л ү г ү н да ң азалоого багытталган. Буга чейин: “Манас” эпосунун 1000 жылдыгы», «Тарыхый окуялар», «Кыргыз мамлекетт үү л ү г ү », «Кыргыз каганатынын доору», «Эл аралык тоолор жылы», «Кыргызстан Улуу Жибек жолунда», «Чынгыз Aйтматовдун чыгармалары», «Кыргызстандын тарыхый жана архитектуралык эстеликтери», «Улуттук спорт жана элдик оюндардын т ү рл ө р ү », «Улуттук музыкалык аспаптар» «Кыргызстандын Кызыл китеби» серияларына арналган монеталар чыгарылган. ЕАЭБ м ү ч ө мамлекеттердин борбордук банктарынын баалуу металдан жасалган коллекциялык монеталарды чыгаруу боюнча эл аралык программасынын алкагында Улуттук банк тарабынан: «ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н борборлору», «ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н жаныбарлар д ү йн ө с ү «, “ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н элдеринин ж ө р ө лг ө л ө р ү жана салт-санаалары”, “ЕврАзЭСке 10 жыл”, “Аруулук уялаган балдар д ү йн ө с ү ”, «Улуу Жибек Жолу» серияларындагы к ү м ү ш монеталары чыгарылган. 2015-жылы монеталык программанын алкагында Улуттук банк тарабынан Беларус, Казакстан, Кыргызстан жана Россия мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктары тарабынан к ү м ү шт ө н жасалган «Евразия экономикалык союзу» монетасы чыгарылган.

Улуттук банк монета чыгарууда алтын жалатуу, голограмма, тампондук м өө р басуу, кычкылдануу, ар т ү рд үү таштарды ч ө г ө р үү (асыл таш, Сваровски кристаллы) сыяктуу заманбап технологияларды пайдаланат. Жа ң ы эстелик монеталарды чыгарууну пландаштыруу менен Улуттук банк ар кандай категориядагы керект өө ч ү л ө рд ү н жана коллекционерлердин арасында кыйла популярдуу темалардын рейтингин изилд өө г ө алат. Монеталар сериясын чыгаруу концепциясы жана тематикасы Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат. Коллекциялык монеталардын долбоорунун ү лг ү с ү н иштеп чыгуу ү ч ү н кесипк ө й с ү р ө тч ү -дизайнерлер ишке тартылат.

Кыргызстандын коллекциялык монеталары эл аралык мелдештерде сыйлыктарга ээ болгон. Айтсак, “Чынгыз Айтматовдун чыгармалары” сериясындагы монеталар Санкт-Петербург шаарында ө тк ө н “Монеталар даражасы — 2010” эл аралык эстелик монеталарынын т ө рт ү нч ү сынагынын алкагында «БИБЛИО-ГЛОБУС» соода ү й ү тарабынан ардак грамотага ээ болгон. Ал эми “Улуу Жибек Жолу” монетасы 2013-жылы ө тк ө н Берлин шаарындагы «Krause Publications» басылмасы тарабынан “Бир кыйла тарыхый мааниге ээ монета” номинациясы боюнча уюштурулган “Жылдын монетасы” сынагынын же ңүү ч ү с ү болуп таанылган. «Саймалуу-Таш» коллекциялык к ү м ү ш монетасы Москва шаарында ө тк ө н “Монеталар даражасы 2014” сынагында “Жылдын к ү м ү ш монетасы” номинациясында ү ч ү нч ү орунга татыктуу болгон.

Читайте также:  Куда продать монету в сыктывкаре

Кыргызстандын коллекциялык монеталарына болгон кызыгуу жыл сайын артып келет. Б ү г ү нк ү к ү нд ө аларды нумизматиканы кызыктуу хобби катары к ө рг ө н кесипк ө й-коллекционерлер гана сатып албастан, ж ө н ө к ө й жарандар да кызыгуусун артып инвестиция катары сатып алып жатышат. Монеталар коллекциясын топтоодо аларды талапка ылайык шарттарда сактоо зарыл, б.а. монеталар аба, нымдуулук, жылуулуктун таасиринен ө з нумизматикалык баалуулугун жоготушу м ү мк ү н. Монеталарды зыянга учуратпоо ү ч ү н аларды акрил капсуласында сактап, абалын алгачкы чыгарылган т ү рд ө сактап калууга болот. Монеталарды капталынан (гурт) гана кармоо зарыл. Монета бир аз гана тилинип же ага манжанын изи т ү ш ү п калса ал ө з нумизматикалык баалуулугун жоготот. Ушул себептерден, биз монетаны акрил капсулада сактоону жана аны капсуладан албоону сунуш кылабыз.

Источник

Национальный банк кыргызской республики монеты

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н Борбордук банктарынын Э л аралык программаларынын алкагында чыгарылган коллекциялык монеталары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н баалуу металлдарынан коллекциялык монеталарды чыгаруу жана сатып ө тк ө р үү боюнча эл аралык программанын алкагында коллекциялык к ү м ү ш монеталарды ж ү г ү рт үү г ө чыгарып кел үү д ө жана алардын бетине т ү ш ү р ү лг ө н ЕврАзЭС эмблемасы коллекциялык монеталардын бардык сериясын бириктирген негизги элементинен болуп саналат.

Ар бир к ү м ү ш монета сертификаты кошо ө з ү нч ө кутучага салынып сакталат.

Коллекциялык монеталар «proof» сапатына жана Кыргыз Республикасынын аймагында расмий т ө л ө м каражаты статусуна ээ.

2011-жылдын 20-декабрынан тартып 10 сом номиналындагы « Улуу Жибек Жолу» жана «Аруулук уялаган балдар д ү йн ө с ү » коллекциялык к ү м ү ш монеталары ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган.

«Улуу Жибек Жолу» к ү м ү ш монетасынын алды ң кы бетинде ЮНЕСКО уюмунун тизмесине кирген белгил үү маданий-архитектуралык эстеликтер т ү ш ү р ү лг ө н. Алды ң кы планда Улуу жибек жолунун чиеленишкен чыйыры жогорку сапаттагы алтындан чегилип, арткы планда – Евразия картасы чагылдырылган. Монетанын сол жагында металлдын сапат белгиси жана салмагы (Ag 925/31.10г), т ө м ө н жагында монетанын номиналы (10 сом) берилген. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби, асман тиреген тоолор сапарлаш болуп, узатып келе жаткан кербендин т ү сп ө л ү нд ө г ү элес чагылдырылып, монета чыгарылган жыл (2011) к ө рс ө т ү лг ө н.

Улуттук банк тарабынан «Д ү йн ө менин к ө з карашымда» темасында ө тк ө р ү лг ө н сынактын же ңүү ч ү с ү – Бишкек шаарындагы № 29 гимназиянын 5 «Г» классынын окуучусу Асеин кызы Айым тарткан с ү р ө т «Аруулук уялаган балдар д ү йн ө с ү » к ү м ү ш монетасынын негизги сюжетин т ү з ө т. Монетанын т ө м ө н жагында номиналы (10 сом), металлдын сапат белгиси жана салмагы (Ag 925/31.10г), ал эми арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби т ү ш ү р ү л ү п, монета чыгарылган жыл (2011) к ө рс ө т ү лг ө н.

«ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н элдеринин ж ө р ө лг ө л ө р ү жана салт-санаасы» сериясындагы 10 сом номиналындагы «Т ү нд ү к к ө т ө р үү » жана « ЕврАзЭСке 10 жыл » коллекциялык к ү м ү ш монеталары 2010-жылдын 1-октябрынан тартып ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган.

Читайте также:  У брата шесть двухрублевых монет а у сестры

«Т ү нд ү к к ө т ө р үү » монетасынын алды ң кы бетинин негизги мазмунун кыргыз элинин улуттук каада-салтынын биринен болгон боз ү й к ө т ө р үү процесси чагылдырылган.

«ЕврАзЭСке 10 жыл» монетасынын алды ң кы бетинин чок ортосунда т ү ст үү эмаль менен ЕврАзЭС эмблемасы т ү ш ү р ү лг ө н. Арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби, монета чыгарылган жыл (2010) к ө рс ө т ү лг ө н.

«ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н элдеринин уламыштары жана жомоктору» сериясындагы 10 сом номиналындагы “ Бугу эне» к ү м ү ш монетасы жана «ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н жаныбарлар д ү йн ө с ү » сериясындагы 10 сом номиналындагы «Б ү рк ү т» к ү м ү ш монетасы ж ү г ү рт үү г ө 2009-жылдын 29-октябрынан тартып чыгарылган.

Улуу жазуучу Ч.Айтматовдун “Ак кеме” повестиндеги бугу-эне уламышы монетанын алды ң кы бетинин сюжетин т ү з ү п, ЕврАзЭС эмблемасы т ү ш ү р ү лг ө н болсо, арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби, монета чыгарылган жыл (2009) к ө рс ө т ү лг ө н.

“Б ү рк ү т” монетасынын алды ң кы бетинде б ү рк ү тт ү н элеси, ЕврАзЭСтин т ү ст үү эмаль менен капталган эмблемасы т ү ш ү р ү лг ө н. Арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби, монета чыгарылган жыл (2009) к ө рс ө т ү лг ө н.

Кыргыз Республикасынын аймагында «ЕврАзЭС ө лк ө л ө р ү н ү н борборлору» сериясындагы 10 сом номиналындагы «Бишкек» к ү м ү ш монетасы 2008-жылдын 18-декабрынан тартып ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган.

Асман тиреген тоолор кучагында борбор калаанын жалпы архитектуралык с ү р ө тт ө л ү ш ү негизги сюжетти камтып, Манас атабыздын ат ү ст ү нд ө г ү скульптуралык келбети жана ЕврАзЭС эмблемасы алды ң кы планда берилген. Жер шаарынын рельефтик фонунда Кыргыз Республикасынын герби монетанын арткы бетинде т ү ш ү р ү лг ө н.

Коллекциялык монеталардын ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү

Источник

Национальный банк кыргызской республики монеты

Кырындагы жазуу «Он сом», бешжылдыз жана «10 СОМ»

2009-2010 – жылдары чыгарылган ү лг ү д ө г ү банкноттор (Т ө рт ү нч ү чыгарылыш)

Улуттук валютанын т ө рт ү нч ү сериясы 2009-жылы ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган 5000 сом номиналындагы банкнот менен ачылган. Мындан кийин 20, 50, 100 жана 200, 500, 1000 сом номиналындагы ө рк ү нд ө т ү лг ө н коргоо элементтерин камтыган банкноттор акырындык менен чыгарыла баштаган.

Т ө рт ү нч ү чыгарылыштагы банкноттор оригиналдуу дизайнга жана ө рк ү нд ө т ү лг ө н коргоо элементтерине ээ.

Ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган к ү н ү

2009-жылдын 2 марты

2016-жылдагы ү лг ү д ө г ү банкноттор (Т ө рт ү нч ү чыгарылыштагы ө рк ү нд ө т ү лг ө н банкноттор)

2017-2018-жылдары улуттук валютанын IV сериясындагы 2016-жылдагы ү лг ү д ө г ү 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом номиналындагы банкноттору ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган.

IV сериясындагы 2016-жылдагы ү лг ү д ө г ү ө рк ү нд ө т ү лг ө н банкноталар т ө м ө нк ү л ө рд ү камтыйт:

— Классикалык ыкма менен даярдалган, даана так к ө р ү нг ө н портрет.

— MASK-элементи. Жарыкка салып кароодо «сом» деген с ө з к ө р ү н ө т (20, 50 жана 100 сом банкноторунан тышкары).

— Чыгарылган жылы: 2016.

Ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган к ү н ү

Читайте также:  Монета россии 25 рублей 2020 года медики

2000 сом номиналындагы эстелик банкнот

Эстелик банкнота, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан мамлекеттин тарыхында басып ө тк ө н жолундагы маанил үү эки учурду: Кыргыз Республикасынын эгеменд үү л ү кк ө ээ болушунун 25 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 25 жылдыгына жана улуттук валютанын ж ү г ү рт үү г ө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата чыгарылган.

Эстелик банкнота, кыргыз мамлекетт үү л ү г ү н ү н пайдубалынын т ү пт ө л ү ш ү н ү н: байыркыдан б ү г ү нк ү к ү нг ө чейинки калыптануу жолун чагылдырган жана заманбап коргоо элементтерин камтыган, ө зг ө ч ө л ө нг ө н дизайнга ээ.

Ж ү г ү рт үү г ө чыгарылган к ү н ү

Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий т ө л ө м каражаты статусуна ээ жана кайсы жылы чыгарылгандыгына карабастан, т ө л ө м каражаты катары т ө л өө г ө милдетт үү т ү рд ө кабыл алынууга тийиш.

Источник

Национальный банк кыргызской республики монеты

Баалуу металдардан жасалган коллекциялык монеталар

‘ cellpadding=1 bordercolor=#000000 cellspacing=-1>

Коллекциялык монеталарды, жеке адамдар жана юридикалык жактар Улуттук банктын мекемелеринен накталай жана накталай эмес эсептешүү жолу менен жана ошондой эле нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча: www.numizmat.nbkr.kg веб сайты аркылуу сатып ала алышат.

Сатуу улуттук жана чет өлкө валюталарында (төлөмдөр өткөрүү күнүндө АКШ доллары же еврого карата Улуттук банктын эсептик курсу боюнча накталай эмес эсептешүү жолу менен гана) бирдей жүргүзүлөт.

Монеталарды сатып алуу маселелери боюнча Улуттук банкка же анын областтык башкармалыгына ар күнүсаат 9.00 — 15.00 чейин кайрылууга болот (ишемби жана жекшембиден башка күндөрү):

· Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча: Бишкек шаары, Үмөталиев көч., 101, каб. 105, тел.: (996 312) 66-91-63; 66-91-41.

· Ош областы боюнча: Ош шаары, Курманжан Датка көч., 119, тел.: (996 3222) 2-12-20; 2-12-07.

· Жалал-Абад областы боюнча: Жалал-Абад шаары Эркиндик көч., 13, тел.: (996 3722) 5-27-72; 5-03-15.

· Ысык-Көл областы боюнча: Каракол шаары Токтогул көч., 265, тел.: (996 3922) 5-12-47; 5-12-58.

· Нарын областы боюнча: Нарын шаары Жамгырчы уулу Абас көч. 6, тел.: (996 3522) 5-04-71; 5-04-69.

· Талас областы боюнча: Талас шаары, Фрунзе көч. 291, тел.: (996 3422) 5-23-77; 5-20-77.

Источник

Монеты и купюры © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector